Değerli Konutlar Vergisi ve Sorunları

Değerli Konutlar Vergisi ve Sorunları

Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi. Bu verginin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından belirlenen değeri veya emlâk vergisi değeri 5 milyon lirayı geçen konutların maliklerinden veya intifa hakkı sahiplerinden alınması öngörüldü. Ancak kanunun çeşitli haksızlıklar içerdiği, Anayasa’ya aykırı düzenlemeler ihtiva ettiği yasama organı tarafından da kabul edilerek, 7221 sayılı Kanun’la verginin beyan ve tahsili gelecek yıla bırakıldı, verginin konu ve matrahına ilişkin düzeltme ile birlikte istisna ve muafiyetleri yeniden düzenlendi. Ve nihayet 7221 sayılı Kanun 20.2.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir İdaresi, kanunun uygulanmasına ilişkin görüşünü nihayet 15.1.2021 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan bir Genel Tebliğ ile açıkladı. Çok basit ve kolaylıkla uygulanabilecek vergi, bürokrasiye boğuldu ve eziyete dönüştü.

Konu, yeniden değerleme oranı 28 Kasım’da, değerli konutlar vergisi 2021 tarifesi 29 Aralıkta resmen açıklanmasına rağmen, bu oranlar belli değilmiş gibi, farazi oranlar ve rakamlarla örnekler verilmesi de kafaları karıştırdı.

Verginin olacak uygulamasını kısaca açıklayalım.

Bu verginin konusuna giren konutlar, 2020 yılında değeri 5 milyon lirayı aşan konutlar. Burada sözü geçen değer, emlâk vergisine esas değerdir. Konut kapsamına önce tapuda konut veya mesken olarak gözüken taşınmazlar giriyor. Gelir idaresi, “fiili kullanımına da bakılacaktır” dediğinden, tapuda konut olarak gözükmemekle birlikte fiilen konut olarak kullanılan işyeri niteliğindeki taşınmazlar da verginin konusuna giriyor. Aksi durumda da taşınmaz yine verginin konusuna giriyor. Bir başka anlatımla tapuda konut olarak gözüken taşınmazlar fiilen işyeri olarak kullanılırsa, yine vergi kapsamında olacaktır. “Fiili kullanıma da bakılacaktır” denilmesi çifte standart yaratmıştır.

Konutun 2021 değeri de önem taşımaktadır. 2021 emlâk vergisi değeri 5.227.000 lirayı aşmıyorsa, vergi söz konusu olmayacaktır. Çünkü vergi tarifesi buradan başlamaktadır. Şimdi diyeceksiniz ki, doğrudan 5.227.000 lira demeyip, 2020 değerini ne karıştırıyorsun. Karıştıran ben değilim. Verginin düzenlenişindeki hata.

Değerli konut vergisinin mükellefi, konut nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir. Buna göre, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin değerli konut vergisini taşınmazın maliki ödeyecektir. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa vergi, bu hakkın sahibi tarafından ödenecektir.

Makalenin Tamamı İçin Buraya Tıklayınız

Kaynak: Bumin Doğrusöz -  https://www.dunya.com

E-posta Girişi